Vaši spokojní zamestnanci = úspešnosť Vašej firmy na trhu

Toto je rovnica úspechu. Základom vysokej výkonnosti jednotlivcov a celej firmy je budovanie a prehlbovanie zamestnaneckej spokojnosti, ktorá vedie k ich vyššej angažovanosti a lojalite a podmieňuje úspešnosť a ziskovosť firmy.

Viete, ktoré faktory a do akej miery ovplyvňujú spokojnosť práve tých „Vašich“ zamestnancov? Opýtajte sa ich prostredníctvom nás... Máme prepracovanú dôkladnú metodiku a know-how, založené na dlhoročnej skúsenosti našich pracovníkov v oblasti HR a rôznorodých prieskumov.

Cieľom prieskumu spokojnosti zamestnancov

Cieľom prieskumu spokojnosti zamestnancov je zistiť „silné oblasti“, na ktoré ako zamestnávateľ môžete byť hrdí a stavať na nich. Tieto Vám pomáhajú k tomu, aby boli Vaši zamestnanci spokojní, lojálni a motivovaní. Zároveň prieskumom zisťujete aj tzv. „rozvojové oblasti“ – t.j. faktory, ktoré zamestnanci vnímajú ako „brzdiace faktory“. Zamestnávateľ vie potom na základe výstupov jasne vyhodnotiť a rozhodnúť sa pre konkrétne akčné kroky, vedúce k zlepšeniu.

Praktické riešenia pre Vás

Klientov nezaťažujeme deskriptívnymi štatistickými teóriami, ponúkame vysoko praktické riešenia, ktoré presne zodpovedajú Vašim potrebám – „šijeme prieskumy priamo na mieru“. Máme vysoko flexibilný systém, ktorý je možný prispôsobiť čo do skúmaných oblastí, úrovní, cez výber jednotlivých otázok – položiek, nastavenie škály až po individuálnu formu výstupu – t.j. správy tak, aby presne zodpovedala Vašim potrebám. Forma realizácie je tiež na dohode s našim klientom – je možné robiť prieskum on-line (predovšetkým v administratívno-obchodných spoločnostiach), formou „pen & paper“ - t.j. papierový dotazník vypĺňajú zamestnanci perom (najmä vo výrobných spoločnostiach) alebo kombinovaným spôsobom (on-line/pen & paper).

Výsledky prieskumu

Výsledky prieskumu sú v záverečnej správe:

  • kvantitatívne – t. j. miera spokojnosti vyjadrená číselne v každej oblasti/otázke (priemerná známka, % - grafické znázornenie)
  • kvalitatívne – t. j. slovné hodnotenia zamestnancov ku každej hodnotenej oblasti (interpretácia naším konzultantom)

Naši klienti oceňujú, že správa je prehľadná, zrozumiteľná a praktická. Výsledky sú ľahko odčítateľné ako z grafov tak aj z čísel.

Akčný plán zlepšenia

Naša práca nekončí len odovzdaním a prezentáciou výsledkov. Ponúkame Vám následne vedenie workshopov, kde spoločne navrhujeme konkrétny a špecifický Akčný plán zlepšenia pre Vašu firmu, spolu s pridelením zodpovedností. Ten sa priebežne plní a počas dohodnutého obdobia sme Vám radi k dispozícií pre prípad konzultácií alebo HR poradenstva v tejto oblasti.

© 2018 | HUMAN CAPITAL s.r.o. designed by Webgaleria.sk